Friday, 1 April 2016

பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற படிக்காத மேதை!

சாதிப்பதற்கு வயது ஒரு தடை இல்லை என்ற உண்மையை உணர்த்தியபடி வாழ்ந்து காட்டிவிட்டார் 66 வயதான ஒடிசா கவிஞர் ஹால்டர் நாக். இவருடைய பத்து வயதில் அப்பா இறந்துபோனார்.
மூன்றாம் வகுப்போடு படிப்பு மடிந்துபோனது.
இனிப்பு கடை ஒன்றில் பாத்திரம் கழுவும் வேலையில் சேர்ந்தார். அடுத்து பள்ளி ஒன்றில் சமையல்காரர் ஆனார். அந்த சமையலறையில் உணவுப் பண்டங்களோடு கவிதைகளையும் காவியங்களையும் படைத்தார்.
1990-ல் கோஸ்லி மொழியில் ‘தோடோ பர்காச்’ (மூத்த ஆலமரம்) என்னும் இவருடைய முதல் கவிதை பிரசுரமானது. 
அடுத்தது இயற்கை, சமூகம், மதம், புராணங்கள் ஆகியவற்றைக் கருப்பொருளாகக் கொண்டு 20க்கும் மேற்பட்ட காப்பியங்களையும், ஏராளமான கவிதைகளையும் இயற்றினார்.
 இப்படி உலகின் ஒரு மூலையில் இருந்துகொண்டே மனித சமூகத்துடன் உரையாடத் தொடங்கினார்.
 இன்று அவருடைய எழுத்தைப் பற்றி 5 முதுகலைப் பட்ட ஆய்வுகள் வெளிவந்துள்ளன.
 சம்பல்பூர் பல்கலைக்கழக பாடத்திட்டத்தில் இவர் கவிதைகள் இடம்பிடித்துள்ளன. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த எளிய அற்புதக் கலைஞருக்கு கடந்த வாரம் பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கி இந்தியா பெருமை அடைந்தது! 

Tuesday, 29 March 2016

SUMMER (LEMON) SPECIAL

The summer has been started. Its time for us to protect our body from being dehydrated.
Lemon helps us a lot in the process of rehydration. Here are certain uses of Warm Lemon Water. • Lemon Water helps in maintaining the pH levels in the body.
 • Drinking lemon water in the morning on an empty stomach will helps in flush out of toxins.
 • Warm Water with lemon helps digestion as lemon contains citric acid. It helps in stimulation of secretion of Gastric juice.
 • Liver produces more enzymes from water with lemon than from any other food. 
 • Water with lemon cleanses the liver and stimulates the liver to release toxins.
 • Lemon water helps fight infections of the respiratory tract sore throats and inflammation of the tonsils. 
                 Yeah! Lemon do have anti - inflammatory properties.
 • Lemon is a great source of Calcium, magnesium, potassium, citric acid, phosphorous .
 • IMPORTANTLY Lemon helps with WEIGHT LOSS
                      
 • Lemon helps in protecting our body against the Immune system deficiencies and is rich in Vitamin C.
 • Lemon acts as a powerful antibacterial as it contains pectin fibers which is beneficial for colon.
Have lemon and intake of adequate water. :) Friday, 25 March 2016

TOOTHPASTE

Have you ever come across these uses of toothpaste. I have astonished to see the uses, these information were shared in a website. Here are a few of them. 


 • Remove small scratch from screens.
 • After handling strong- smelling foods, such as onions and garlic, toothpaste can deodorize your hands. Rub your hands with toothpaste after handling smelly food. You will find the difference.
 • Remove chewing gum out of hair/clothes with toothpaste.
 • Get permanent marker off wood. 
 • Make the white part of the sneakers white again.
 • Make the iron sparkle.
 • Clean piano keys.
 • Get rid of water rings on wooden furniture.
 • Use toothpaste to repair CDs or DVDs with small scratches. 
 • Remove stains from fabric.

Wednesday, 23 March 2016

Friday, 18 March 2016

Did You Know ???

We have come across these things regularly. Have you ever wondered what do they denote or how to say them. Here are certain list of words with their meaning. I have learned those words today. Let this be useful to you all too.

 1. LUNULE:  Crescent shaped part of your nail.
 2. GLABELLA : Space between your eyebrow.
 3. AGLET: Plastic, metal bit on the end of the shoelaces.
 4. PEEN : The non-striking side of an hammer.
 5. VAGITUS : New born Baby's Crying.
 6. TINES: Prongs on a fork.
 7. RASCETA: Inside lines of the wrist.
 8. FERRULE: Metal Part at the end of a pencil.
 9. MINIMUS: Pinky finger. 
 10. AGRAFFE:  Piece of wire that holds cork.  
 11. VAGITUS:  New born Baby's Crying

Thursday, 17 March 2016

Sorting numbers in an array using java coding

The following program coding helps you to sort the numbers in  ascending and descending order.class SortString{
 static String arr[]={
"13com50","13com48","13com64","13com41","13com52",
     "13com38","13com55","13com64","13com36","13com57"
                 
                      };
     public static void main(String args[]) {
               for(int j=0;j<arr.length;j++){
                for (int i=j+1;i<arr.length;i++) {
                 if(arr[i].compareTo(arr[j])<0) {
       String t=arr[j];
       arr[j]=arr[i];
       arr[i]=t;
      }
    }
  }
System.out.println("NAMES IN ASCENDING ORDER");
        for(int k =0; k<arr.length; k++)
      System.out.println(arr[k]);

System.out.println("NAMES IN DECENDING ORDER");
for(int k = arr.length-1;k>=0;k--)
            System.out.println(arr[k]);
   }
}
 

OUTPUT:                                                                                                                   
H:\>javac ascendingorder.java
H:\>java SortString
NAMES IN ASCENDING ORDER
13com36
13com38
13com41
13com48
13com50
13com52
13com55
13com57
13com64
13com64
NAMES IN DECENDING ORDER
13com64
13com64
13com57
13com55
13com52
13com50
13com48
13com41
13com38
13com36Tuesday, 15 March 2016

Matrix multiplication using java coding

Similar to addition we can also write multiplication coding in java.
The program explains you.import java.io.*;
class matrmul
{
 public static void main(String args[])throws IOException
{
int i,n,m,j,x,y,a[][],b[][],c[][];

           
DataInputStream br =new DataInputStream(System.in);

System.out.println("Enter the number of rows for A");
m=Integer.parseInt (br.readLine());

System.out.println("Enter the number of columns for A");
n=Integer.parseInt (br.readLine());
a=new int[m][n];
System.out.println("Enter the A array Elements");
  for (i=0; i<m; i++)
  {
    for (j=0;j<n;j++)
    {
      a[i][j]=Integer.parseInt(br.readLine());
    }
  }

System.out.println("Enter the number of rows for B");
x=Integer.parseInt (br.readLine());

System.out.println("Enter the number of columns for B");
y=Integer.parseInt (br.readLine());

b=new int[x][y];
System.out.println("Enter the B array Elements");
  for (i=0; i<m; i++)
  {
   for (j=0;j<n;j++)
   {
     b[i][j]=Integer.parseInt(br.readLine());
   }
  }
 
if(n==x)                                                                                                           
{
c=new int[m][y];

for(int i =0; i<m;i++)
            {
   for(j=0;j<y;j++)
             {
             for(int k =0; k<y;k++)
              {                                                      c[i][j]= c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
              }
             }
 }
 for(i=0;i<m;i++)
 {
    for(j=0;j<y;j++)
     {
      System.out.println(c[i][j]+"/t");
      }                                                        System.out.println("/n");
 }
}
else
{System.out.println("Matrix Multiplication is not possible");
}
}
}


OUTPUT
C:\Documents and Settings\dcom358>H:

H:\>cd java

H:\Java>path=C:\jdk1.3\bin;

H:\Java>javac matrmul.java
Note: matrmul.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -deprecation for details.

H:\Java>java matrmul                                      
Enter the number of rows for A
2
Enter the number of columns for A
2Enter the A array Elements
1
2
3
4
Enter the number of rows for B
2
Enter the number of columns for B
2
Enter the B array Elements
1
2
3
4
Product is
7
10


15
22


Working with Objects in Java

Its simple and easy to work with objects in Java. Here is a sample program explaining about the working with the objects in java.

Here the class box is the Object. The object - get - has w,h,b which is declared in double. The print will print the w,b and h.


class box
{
double w,h,b;
void get()
{
w= 12;
h=6;
b=4;
}
void print()
{
System.out.println("Width ="+w+"\n");
System.out.println("height="+h+"\n");
System.out.println("breadth="+b+"\n");
}
}
/*Then carry on with the main program. The below given is our main program*/
 
class boxdemo
{
 public static void main(String args[])
 {
box b = new box();
b.get();
b.print();
}
}
/*The program calls get and print. Thus the coding in the get and print get exectued*/
OUTPUT
H:\>cd java

H:\Java>path=C:\jdk1.3\bin;

H:\Java>javac boxdemo.java

H:\Java>java boxdemo
Width =12.0

height=6.0

breadth=4.0